Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace www.richardstepan.cz
Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Adresát (prodávající)
Internetový obchod: www.richardstepan.cz
Se sídlem: Zlobice 68, 768 31, Zlobice,
Kroměříž
IČ/DIČ: IČ: 14183552, DIČ:
CZ9305074779
E-mailová adresa: Orisek100@seznam.cz
Telefonní číslo:
Spotřebitel:
+420 737466355
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (. ) jsem ve Vašem obchodě (. ) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím
způsobem: (*. ). zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například
- „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30
kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na
opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
• Datum objednání (* )/datum obdržení
(*. ) Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání,
případně i za doručení, byly zaslány
způsobem (* ) a budou navráceny
zpět způsobem (v případě převodu na účet
prosím o zaslání čísla účtu) (*. )
Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:
Vzorový formulář vytvořil www.shoptet.cz
Vzorový formulář pro uplatnění reklamace www.richardstepan.cz
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
V (. ), Dne (. )
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*. )
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme
ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví,
si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
Vzorový formulář vytvořil www.shoptet.cz

Hodnocení obchodu na Zboží.cz