Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)
společnosti Elektro Richard Štěpán
se sídlem Zlobice 68, 768 31, Zlobice- Kroměříž, IČO: 14183552,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese
www.richardstepan.cz (dále také jen „Zprostředkovatel“)
k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi
Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná u Městského soudu v
Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále
jen „Prodávající“, nebo také „my“), na straně jedné, a
Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“, nebo také „vy“), na straně druhé,
(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).
Reklamace a vrácení zboží:
www.reklamacniformular.cz
adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Gadgets House s.r.o.
(Dropshipping.cz / Fulfillment.cz), Do Čertous 2634/7, logistický park P3, Hala
H1, 193 00 Praha 20.
provozní doba: Pondělí až pátek (8:00-16:00)
telefonní číslo: 601550370
1. POJMY A DEFINICE
Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá
jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i
množném čísle v následujících významech:
E-shop internetová aplikace dostupná v síti
internet, vyvinutá za účelem zobrazení,
výběru a objednání Zboží Kupujícím;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679;
Kupní smlouva smlouva podle § 2079 Občanského
zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a
Kupujícím prostřednictvím E-shopu;
Kupující je osoba, která si objednala zboží u
Prodávajícího prostřednictvím E-shopu
Zprostředkovatele;
2 / 12
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších právních předpisů;
Objednávka dokončená transakce Kupujícím za
účelem uzavření Kupní smlouvy ke Zboží,
stisknutím příslušného tlačítka;
Osobní údaje jakékoliv informace o uživateli Stránek,
na základě kterých lze tohoto uživatele
přímo či nepřímo identifikovat;
Spotřebitel je každý Kupující, který je fyzická osoba a
požívá ochrany spotřebitele dle platného
práva;
Uživatelský účet účet k E-shopu, zřízený za podmínek
těchto VOP za účelem zjednodušení
administrace objednávek Kupujícím;
Zprostředkovatel podnikatel, který provozuje E-shop a
zprostředkovává Uživatelům uzavření
Kupní smlouvy ke Zboží s Prodávajícím, a
to v prostředí E-shopu;
Zboží jsou výrobky a nebo služby, které jsou
nabízeny v E-shopu ke koupi blíže
neurčenému okruhu Kupujících, zejména
se jedná o kateogorie dárkové předměty,
drobná elektronika, textilní výrobky;
2. PŘEDMĚT TĚCHTO VOP
2.1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku
zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu
Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.
2.2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté
Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci a vyřízení Prodávajícímu.
3. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání
důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 30 dnů, která začíná
běžet:
3.1.1. u Kupní smlouvy ode dne převzetí Zboží, nebo
3.1.2. u Kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne
převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
3.1.3. u Kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované
dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;
3 / 12
3.2. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je k dispozici na adrese
www.reklamacniformular.cz.
3.3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
3.3.1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím
výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od Kupní smlouvy,
3.3.2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít
během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
3.3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele
nebo pro jeho osobu,
3.3.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
3.3.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
3.3.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,
3.3.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném
nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem
Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní
smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil
Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
Kupní smlouvy.
3.3.8. o opravě nebo údržbě, provedené na Spotřebitelem určeném
místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny
jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
3.3.9. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
3.4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy (ideálně
prostřednictvím www.reklamacniformular.cz), je povinen nám zaslat
zpět Zboží nabyté na základě Kupní smlouvy, od které odstoupil
nebo je vrátit na adrese provozovny Prodávajícího: Gadgets House
s.r.o. (Dropshipping.cz / Fulfillment.cz), Do Čertous 2634/7,
logistický park P3, Hala H1, 193 00 Praha 20.
3.5. nejpozději do 30 dnů od okamžiku učinění odstoupení od Kupní
smlouvy. Spotřebitel nese sám náklady na dopravu při vrácení Zboží
Prodávajícímu. Prosím vezměte na vědomí, že vrácené Zboží zaslané
na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět
na Vaše náklady.
3.6. Spotřebitel je povinen Zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj.
včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace,
4 / 12
čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve
stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě
odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty
vráceného nebo zpět zaslaného Zboží, ke kterému došlo v důsledku
nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k
obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. V případě, že nám
bude vráceno poškozené či nekompletní Zboží, započteme náš
nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit.
Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru
poškození, znehodnocení Zboží a určili jemu odpovídající sníženou
hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou
elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
3.7. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy o poskytování služeb, kde již
bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost Spotřebitele, a
to před uplynutím lhůty 30 dnů pro odstoupení od Kupní smlouvy, je
nám Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění
poskytnutá do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.
3.8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení
jsme povinni Spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na
dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy
námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz,
nejpozději do 30 dnů následujících po dni přijetí Zboží dodaného
zpět Kupujícím ve prospěch Prodávajícího. Pokud Spotřebitel zvolil
při uzavření Kupní smlouvy jiný druh dopravy než je námi nabízený
nejlevnější druh dopravy, má Spotřebitel v případě odstoupení od
Kupní smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání Zboží ve výši,
která odpovídá námi nabízenému nejlevnějšímu druhu dopravy.
3.9. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme
prostřednictvím e-mailu reklamace@dropshipping.cz
3.10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
3.11. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
4. KUPNÍ SMLOUVA
4.1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu
Kupujícímu.
5 / 12
4.2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství,
které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do
košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u
Zboží, včetně nákladů na dopravu, kterou si zvolil.
4.3. Kupní cena je splatná před dodáním Zboží, nejpozději bezprostředně
před jeho převzetím Kupujícím.
4.4. Kupující si může při tvorbě Objednávky v E-shopu zvolit způsob
platby Kupní ceny Prodávajícímu. Způsob platby volí Kupující
výhradně z nabízených způsobů platby v E-shopu. Kupující je
povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši,
která je uvedená u tohoto způsobu platby. Prodávající je oprávněn
volbu o způsobu platby Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
4.5. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech
požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
4.6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; § 2097
Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
4.7. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu a balné, ve výši
uvedené u Objednávky. Způsob dopravy Zboží si může Kupující zvolit
z nabízených druhů dopravy Prodávajícím v E-shopu.
4.8. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v dohodnuté lhůtě od
provedení platby nebo ukončení Objednávky, pokud byla zvolena
platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou založené na
posledních aktuálních údajích Prodávajícího o dostupnosti Zboží.
Pokud nebude Prodávající schopen dodat Zboží v uvedené lhůtě,
bude informovat Kupujícího o možném dalším postupu.
4.9. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku v E-shopu.
4.10. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.10.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ Kupující do
elektronického nákupního košíku na E-shopu),
4.10.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
4.10.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného Zboží a
4.10.4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
4.11. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na
tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se
Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se
prostřednictvím Zprostředkovatele Prodávajícímu. Kupující je
poučen, že se jedná o Objednávku zavazující k platbě Zboží.
6 / 12
4.12. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky
Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího, včetně
platných VOP.
4.13. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího
doplnění informací, a to i poté, co byla Objednávka Prodávajícím
potvrzena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud
nebude možné dodat Zboží ve sjednaném termínu a současně se
nedohodne s Kupujícím na dodání jiného adekvátního zboží nebo
jiné dodací době.
4.14. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající
nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
4.15. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího
okamžikem převzetí Zboží.
5. UŽIVATELSKÝ ÚČET
5.1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze
registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost
Uživatelský účet zřídí.
5.2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely
zřízení Uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje.
Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v Uživatelském
účtu u každé Objednávky zejména při změně jména, bydliště a
kontaktních údajů.
5.3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho
Uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez
předchozího oznámení.
5.4. Ochrana Uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany
heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí Eshopu. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k Uživatelskému účtu
třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za
škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla daným uživatelem
k Uživatelskému účtu třetím osobám.
6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
6.1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky
zpravidla prostřednictvím profesionálního přepravce. Tento způsob
převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
6.2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení
z možností uvedených v E-shopu. Vykonáním volby o způsobu
doručení Zboží Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně
ceny a obchodních podmínek přepravce.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno
7 / 12
v Objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady
spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené
s jiným způsobem doručení Zboží.
6.4. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží
je následně vráceno Prodávajícímu a současně Spotřebitel
neodstoupí od Kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů od marného doručení
Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady
účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad
představuje pro Prodávajícho škodu, která vznikla porušením
zákonných povinností Kupujícího Spotřebitele ve smyslu § 2913 odst.
1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat
poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun
českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.5. Nepřevezme-li Kupující podnikatel Zboží při jeho dodání
přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu, je Prodávající
oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na
dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodejce
škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího
podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku.
Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění
Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je
Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.6. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění Zboží a nárok na náhradu
škody porušením zákonných povinností Kupujícího podle této části
VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 Občanského zákoníku
jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní
ceny.
6.7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv
zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky
odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je
v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o
poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit
poškození zásilky Prodávajícímu prostřednictvím webové aplikace
dostupné na www.reklamacniformular.cz.
6.8. Dodací lhůta je pro každé Zboží stanovena zvlášť, Kupující může z
přehledu umístěného v E-shopu u jednotlivých nabízených
způsobech dopravy Zboží zjistit orientačně délku dodací doby
garantovanou přepravcem.
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
7.1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních
nároků využít webové stránky Prodávajícího
www.reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu
8 / 12
Prodávajícího. Reklamační nároky vztahující se ke Zboží můžete
uplatnit také osobně v místě provozovny Prodávajícího na adrese:
Gadgets House s.r.o. (Dropshipping.cz / Fulfillment.cz), Do
Čertous 2634/7, logistický park P3, Hala H1, 193 00 Praha 20.
7.2. Zprostředkovatel Kupní smlouvy je povinen poskytnout součinnost
při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti
Smluvní strany zejména k plnění nároků z vad Zboží.
7.3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve shodě s Kupní smlouvou a bez
právních a faktických vad.
7.4. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při jeho dodání. Práva
Spotřebitele z vadného plnění jsou stanovena Občanským
zákoníkem.
7.5. Není-li uvedeno v Kupní smlouvě či v záručním listu výslovně jinak,
nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost Zboží.
7.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v
jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě
vadného plnění.
7.7. Jakmile zjistíte vadu Zboží, jste povinni ji oznámit bez zbytečného
odkladu Prodávajícímu a následně Zboží podle pokynů
Prodávajícího předat tak, aby vada Zboží mohla být objektivně
přezkoumána. Neoznámíte-li Prodávajícímu vadu Zboží bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění, právo z vadného plnění Vám
nebude přiznáno.
7.8. V případě, že jste obdrželi špatně zaslané Zboží, nesprávné množství
či jiné barevné provedení apod., kontaktujte nás prostřednictvím
webové stránky www.reklamacniformular.cz. Napište nám číslo
Objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet
takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odesílané Zboží a
pořizujeme obrazový záznam z průběhu balení Zboží. Po vyplnění
formuláře na reklamaci špatně zaslaného Zboží obdržíte potvrzení
na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás
kontaktovat, abychom s Vámi dohodli další postup.
7.9. K reklamovanému Zboží je Kupující povinen přiložit (kopii) dokladu
o zaplacení (daňový doklad) Zboží a údaje z vyplněného
reklamačního formuláře (popis vad Zboží, požadovaný způsob
vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího).
7.10. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany
je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění Prodávajícího
podstatným nebo nepodstatným porušením Kupní smlouvy.
7.11. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího podstatným porušením
Kupní smlouvy, máte právo na: (A) odstranění vady dodáním nového
Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží nebo; (B) odstranění
9 / 12
vady opravou Zboží nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a
nebo; (D) odstoupení od Kupní smlouvy.
7.12. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným
porušením Kupní smlouvy, máte právo na (A) odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vad nebo; (B) dodání chybějícího Zboží
nebo opravou Zboží, a nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
7.13. Kupující má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si
zvolil, a to při oznámení vady Zboží (reklamačního formuláře,
vyplněním formuláře v naší provozovně), nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující
změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat
opravu vady Zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstranímeli vady Zboží v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady Zboží
neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady Zboží
přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo můžete od Kupní
smlouvy odstoupit.
7.14. Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady Zboží nepřiměřené, ale pokud se vada Zboží
týká pouze jeho součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti;
není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady Zboží neúměrné, zejména lze-li vadu Zboží
odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné
odstranění vady Zboží.
7.15. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží máte i v
případě odstranitelné vady Zboží, pokud nemůžete Zboží řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě máte rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na
dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na
opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
Zboží.
7.16. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu
Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Máte
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží i v případě, že Vám
nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo
Zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené
době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
7.17. Prodávající Vám může dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní
vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo
neodstoupíte od Kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit
podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba
nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud
neodstraníme vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítneme
odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny Zboží, a nebo
10 / 12
může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
Kupující změnit bez našeho souhlasu.
7.18. Při vyřízení reklamace dodáním nového Zboží jste nám povinen
vrátit Zboží původně dodané. Dodání nového Zboží nemůžete
požadovat (a nemůžete ani od Kupní smlouvy odstoupit), nemůžeteli Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdrželi; toto neplatí v
následujících situacích:
7.18.1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění
vady Zboží, nebo;
7.18.2. Kupující použil Zboží ještě před objevením vady, nebo;
7.18.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném
stavu svým jednáním a nebo opomenutím, nebo;
7.18.4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li
jej, a nebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak
jen zčásti, Kupující nám vrátí, co ještě vrátit může, a dá nám
náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
7.19. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím
Zboží věděl, že Zboží má vadu, a nebo pokud jste vadu Zboží sám
způsobil.
7.20. Náklady na dopravu nese Kupující sám. Prosím vezměte na vědomí,
že reklamované Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany
přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady.
7.21. Byla-li však reklamace Spotřebitele uznána jako oprávněná, máte
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s
uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako
nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání Zboží v nejnižší ceně).
Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1
měsíce ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení
reklamace Zboží.
7.22. Po obdržení reklamovaného Zboží Vám bude zasláno potvrzení o
přijetí reklamace a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou
adresu. Po přijetí reklamovaného Zboží je provedeno bezodkladně
posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti
reklamace Zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
7.23. V případě, že bylo reklamované Zboží shledáno za vadné, je
reklamační proces uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad
Zboží. Lhůta podle předchozí věty neběží v případě, že jsme
neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části
Zboží, doklad o zaplacení apod.). Jsme povinni si od vás vyžádat
doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
11 / 12
7.24. V případě, že reklamace Zboží je uznána jako oprávněná a Vy
oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní
ceny, zašleme Vám zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet,
který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu
vyřízení reklamace.
7.25. Pokud jste zvolil vyřízení reklamace dodáním reklamovaného Zboží
osobně v provozovně Prodejce, máte povinnost převzít reklamované
Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení
vyrozuměn e-mailem. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn
účtovat poplatek za uskladnění Zboží. Denní poplatek za uskladnění
je účtován ve výši 50 Kč. Pokud si nevyzvednete Zboží z vyřízené
reklamace do 12 měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení prokazatelně
informován, vyhrazujeme si právo Zboží prodat a výtěžek použít na
úhradu skladného.
7.26. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost
reklamovaného Zboží, zejména že zásilka se Zbožím obsahuje vše, co
obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude Prodejcem
přihlíženo.
8. AUTORSKÁ PRÁVA
8.1. Webové stránky E-shopu jsou autorským dílem i databází ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop
vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto webovým
stránkám.
8.2. Obsah webových stránek E-shopu je zakázáno uchovávat, upravovat,
šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému
jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR,
zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
9.2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána
v Zásadách zpracování osobních údajů. Vztah mezi Prodávajícím a Eshopem je upraven na základě zpracovatelské smlouvy.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se
zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost daná
zákonná ustanovení a Prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
10.2. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření
Uživatelského účtu a nebo Objednávky.
10.3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak si Prodávající a Kupující sjednávají, že jejich
12 / 12
vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Smluvním jazykem z Kupní smlouvy je český jazyk.
10.4. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této
smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně
příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Prodávajícího. Tím
nejsou dotčena práva Spotřebitelů podle zvláštních právních
předpisů.
10.5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení
odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
10.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.
10.8. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání webových
stránek E-shopu však dáváte souhlas s novým zněním obchodních
podmínek.
10.9. Tyto VOP jsou platné od 6.1.2023 a ruší platnost předchozích
všeobecných obchodních podmínek

Hodnocení obchodu na Zboží.cz